ORDINANCE ON INTERNAL ORDER

09дец

zabrana

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/10) i člana 69. stav 2. i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 11/09, 74/10 i 86/10), po prethodno pribavljenom Mišljenju Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, broj: 07/1/625-417-1/11, od 28. juna 2011. godine, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju donosi

PRAVILNIK

O UNUTRAŠNjEM REDU U NACIONALNOM PARKU

(Objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 83 od 16. avgusta 2011)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se zaštita, unapređivanje i održivo korišćenje dobara nacionalnog parka, način i uslovi boravka i kretanja posjetilaca, korišćenje lovne i ribolovne faune, pašnjaka, sakupljanje ljekovitog bilja i gljiva, šumskih plodova, korišćenje rekreativnih i drugih javnih površina u nacionalnom parku, uslovi kretanja i parkiranja vozila, uslovi i način postavljanja reklamnih, informativnih i drugih oznaka korisnika nacionalnog parka, mjere zaštite prilikom obavljanja naučnih istraživanja i izvođenja istraživačkih radova, obavljanje turističkih, ugostiteljskih i drugih djelatnosti na području nacionalnog parka, pravila za održavanje čistoće u nacionalnom parku, posebne zabrane i ograničavanja u sprovođenju režima zaštite nacionalnog parka i drugo propisano Zakonom o nacionalnim parkovima (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Ovaj pravilnik primjenjuje se na sva pravna i fizička lica sa sjedištem ili boravištem na području nacionalnog parka, na posjetioce, zaposlena lica javnih ustanova Nacionalni park „Sutjeska“ i Nacionalni park „Kozara“ (u daljem tekstu: Ustanova), kao i na sva pravna i fizička lica koja na bilo koji način koriste prirodne vrijednosti i područje nacionalnog parka (u daljem tekstu: korisnici nacionalnog parka).

Član 3.

Posjetiocem, u smislu ovog pravilnika, smatra se lice koje samostalno ili organizovano preko turističke ili druge organizacije dolazi u nacionalni park radi upoznavanja sa prirodnim ili kulturno-istorijskim vrijednostima nacionalnog parka, odmora, rekreacije ili korišćenja drugih usluga.

Član 4.

Lica koja imaju prebivalište ili su vlasnici zemljišta na području nacionalnog parka ili obavljaju službene radnje i poslovni su partneri Ustanove ne smatraju se posjetiocima u smislu člana 3. ovog pravilnika.

Član 5.

Za vrijeme boravka na teritoriji nacionalnog parka posjetioci se pridržavaju zakonskih odredaba, odredaba ovog pravilnika i uputstava sa informativnih tabli i drugih oznaka, kao i uputstava ovlašćenih stručnih službi Ustanove.

Član 6.

Ustanova se brine o zaštiti, održavanju i promovisanju nacionalnog parka, u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 7.

(1) Ulaz, prolaz i boravak posjetilaca na teritoriji nacionalnog parka kontrolišu ovlašćene stručne službe.
(2) Posjetilac kupuje ulaznicu (naknadu za boravak) za period koji će boraviti na području nacionalnog parka po cijeni propisanoj posebnim aktom Ustanove.
(3) Visinu i način prikupljanja naknade iz stava 2. ovog člana, kao i ostalih naknada propisanih Zakonom, propisaće Ustanova posebnim aktom, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine i uz mišljenje Ministarstva finansija, a u skladu sa Zakonom (u daljem tekstu: akt Ustanove).

Član 8.

(1) Posjetioci na području nacionalnog parka kreću se samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene za razgledanje i posjećivanje.
(2) Kretanje posjetilaca izvan područja iz stava 1. ovog člana vrši se samo uz pratnju službenog lica Ustanove.

Član 9.

(1) U cilju zaštite izvornih prirodnih dobara, prostora, flore i faune, a posebno prirodnih rijetkosti na cijeloj teritoriji nacionalnog parka, u skladu sa Zakonom, zabranjeno je:
a) sjeći ili uništavati drveće, žbunje i ostalu vegetaciju, osim vršenja sanitarnih sječa,
b) unositi alohtone vrste biljaka, životinja i gljiva,
v) loviti divljač, osim sanitarnog i uzgojnog odstrela u zonama utvrđenim posebnim propisima,
g) vršiti nekontrolisano sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, gljiva, šumskih i drugih plodova na cijelom području nacionalnog parka,
d) uništavanje graničnih znakova, tabli upozorenja i obavještenja, reklamnih panoa, turističke signalizacije i poruka koje upućuju na značaj i ulogu parka,
đ) eksploatisati mineralne sirovine i
e) obavljati djelatnosti i preduzimati druge radnje kojima se uništava priroda, odnosno ugrožavaju obilježja nacionalnog parka.
(2) Na području nacionalnog parka zabranjeno je, u skladu sa Zakonom, graditi magistralne i regionalne puteve, osim ako je to predviđeno prostornim planom područja nacionalnog parka.

Član 10.

Za vrijeme boravka na području nacionalnog parka ne može se vršiti:
a) parkiranje vozila izvan određenog mjesta ili vožnja izvan postojećeg puta kojim je dozvoljeno kretanje motornih vozila,
b) loženje vatre i kampovanje izvan mjesta koje je odredila Ustanova,
v) bacanje i odlaganje otpada izvan određenog mjesta,
g) snimanje i fotografisanje u komercijalne svrhe bez propisane dozvole,
d) unošenje opasnih uređaja, naprava i opasnih hemikalija i drugih štetnih materija kojima se mogu ugroziti zaštićeno prirodno dobro ili ljudi,
đ) korišćenje pašnjaka za ispašu stoke gdje nije dozvoljena paša ili puštanje stoke bez nadzora čuvara na prostore gdje je dozvoljena paša,
e) ribolov, izuzev na dijelovima voda određenim za te namjene, u skladu sa važećim propisima i
ž) lomljenje i uništavanje drveća i žbunja ili drugih prirodnih vrijednosti.

Član 11.

Posebno uređeni tereni su dijelovi teritorije nacionalnog parka koji su uređeni i opremljeni kao rekreativne i druge javne površine, za određenu namjenu rekreacije, sporta i drugih vidova javnog korišćenja (sportski tereni, trgovi, parkovske zone, zabavni parkovi, ski-staze, šetališta, izletničke staze, lovišta i sl.).

Član 12.

Posebno uređeni tereni na području nacionalnog parka treba da budu opremljeni, održavani, bezbjedni i ekološki podobni, o čemu se stara Ustanova.

Član 13.

Naknada za korišćenje posebno uređenog terena kojim upravlja Ustanova, kao i naknada za korišćenje zemljišta za organizovanje priredbi, manifestacija i druge naknade plaćaju se Ustanovi, u skladu sa aktom Ustanove.

Član 14.

Korišćenje posebno uređenih terena radi izlaganja i prodaje proizvoda ili pružanje drugih usluga, odnosno postavljanje privremenih objekata vrši se uz prethodnu saglasnost i uslove koje odredi Ustanova.

Član 15.

(1) Kretanje i parkiranje vozila, odnosno saobraćaj na putevima na području nacionalnog parka obavlja se u skladu sa utvrđenim režimom saobraćaja na javnim putevima i pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom:
a) kretanje motornih vozila može se vršiti samo na javnim putevima,
b) kretanje šumskim putevima dozvoljeno je za vozila Ustanove, MUP-a, hitne pomoći i vatrogasne službe, a izuzetno i za vozila drugih korisnika na osnovu posebne dozvole Ustanove, kojom se utvrđuju pravac kretanja, svrha i vrijeme zadržavanja,
v) sniježna vozila (tabači i službene motorne sanke) mogu se kretati po dijelovima nacionalnog parka i koridorima koje određuje Ustanova,
g) vozila za zimsko i ljetnje održavanje žičara, objekata u prostoru i mobilnih objekata nacionalnog parka mogu se kretati po utvrđenim pripremljenim trasama i službenim prolazima,
d) vatrogasna i policijska vozila i vozila hitne pomoći mogu se, radi izvršavanja službenih radnji, kretati po svim prohodnim terenima na području nacionalnog parka,
đ) vozila građevinske operative i građevinske mašine mogu se kretati pod uslovima koje odredi Ustanova i
e) vozila se mogu parkirati na samo za te namjene određenim površinama.