POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

17мар

Javna ustanova Nacionalni park „Sutjeska“ Tjentište upućuje javni poziv
za dostavu ponuda za javnu nabavku Usluge radova u šumarstvu (sanitarna sječa,izrada i izvoz ŠDS).
JRAJN:77200000-2.
Svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju uslove iz člana 45. i 52. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. Gl. BiH, Broj 39/14)
zahtjeve za dostavu tenderske dokumentacije mogu slati na faks broj: 058/233-114 ili na meil: junp.sutjeska@gmail.com.
Takođe tenderska dokumentacija moze se preuzeti i lično kod Ugovornog organa.
Cjena TD iznosi 20 KM.
Javno otvaranje ponuda održaće se 01.04.2016.god.u 12 sati, u prostorijama Ugovornog organa.
Dodatne informacije svi zainteresovani privredni subjekti mogu dobitina broj tel.: 058/233-108, mob.: 065-759-568.
Kontakt osoba Dragomir Drakul.