ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊИМ РЕДУ

09дец

zabrana

На основу члана 14. став 1. Закона о националним парковима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/10) и члана 69. став 2. и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), по претходно прибављеном Мишљењу Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, број: 07/1/625-417-1/11, од 28. јуна 2011. године, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију доноси

ПРАВИЛНИК

О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ

(Објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 83 од 16. августа 2011)

Члан 1.

Овим правилником прописују се заштита, унапређивање и одрживо коришћење добара националног парка, начин и услови боравка и кретања посјетилаца, коришћење ловне и риболовне фауне, пашњака, сакупљање љековитог биља и гљива, шумских плодова, коришћење рекреативних и других јавних површина у националном парку, услови кретања и паркирања возила, услови и начин постављања рекламних, информативних и других ознака корисника националног парка, мјере заштите приликом обављања научних истраживања и извођења истраживачких радова, обављање туристичких, угоститељских и других дјелатности на подручју националног парка, правила за одржавање чистоће у националном парку, посебне забране и ограничавања у спровођењу режима заштите националног парка и друго прописано Законом о националним парковима (у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Овај правилник примјењује се на сва правна и физичка лица са сједиштем или боравиштем на подручју националног парка, на посјетиоце, запослена лица јавних установа Национални парк „Сутјеска“ и Национални парк „Козара“ (у даљем тексту: Установа), као и на сва правна и физичка лица која на било који начин користе природне вриједности и подручје националног парка (у даљем тексту: корисници националног парка).

Члан 3.

Посјетиоцем, у смислу овог правилника, сматра се лице које самостално или организовано преко туристичке или друге организације долази у национални парк ради упознавања са природним или културно-историјским вриједностима националног парка, одмора, рекреације или коришћења других услуга.

Члан 4.

Лица која имају пребивалиште или су власници земљишта на подручју националног парка или обављају службене радње и пословни су партнери Установе не сматрају се посјетиоцима у смислу члана 3. овог правилника.

Члан 5.

За вријеме боравка на територији националног парка посјетиоци се придржавају законских одредаба, одредаба овог правилника и упутстава са информативних табли и других ознака, као и упутстава овлашћених стручних служби Установе.

Члан 6.

Установа се брине о заштити, одржавању и промовисању националног парка, у складу са Законом и овим правилником.

Члан 7.

(1) Улаз, пролаз и боравак посјетилаца на територији националног парка контролишу овлашћене стручне службе.
(2) Посјетилац купује улазницу (накнаду за боравак) за период који ће боравити на подручју националног парка по цијени прописаној посебним актом Установе.
(3) Висину и начин прикупљања накнаде из става 2. овог члана, као и осталих накнада прописаних Законом, прописаће Установа посебним актом, уз претходну сагласност министарства надлежног за заштиту животне средине и уз мишљење Министарства финансија, а у складу са Законом (у даљем тексту: акт Установе).

Члан 8.

(1) Посјетиоци на подручју националног парка крећу се само на подручјима и стазама које су означене и намијењене за разгледање и посјећивање.
(2) Кретање посјетилаца изван подручја из става 1. овог члана врши се само уз пратњу службеног лица Установе.

Члан 9.

(1) У циљу заштите изворних природних добара, простора, флоре и фауне, а посебно природних ријеткости на цијелој територији националног парка, у складу са Законом, забрањено је:
а) сјећи или уништавати дрвеће, жбуње и осталу вегетацију, осим вршења санитарних сјеча,
б) уносити алохтоне врсте биљака, животиња и гљива,
в) ловити дивљач, осим санитарног и узгојног одстрела у зонама утврђеним посебним прописима,
г) вршити неконтролисано сакупљање љековитог и ароматичног биља, гљива, шумских и других плодова на цијелом подручју националног парка,
д) уништавање граничних знакова, табли упозорења и обавјештења, рекламних паноа, туристичке сигнализације и порука које упућују на значај и улогу парка,
ђ) експлоатисати минералне сировине и
е) обављати дјелатности и предузимати друге радње којима се уништава природа, односно угрожавају обиљежја националног парка.
(2) На подручју националног парка забрањено је, у складу са Законом, градити магистралне и регионалне путеве, осим ако је то предвиђено просторним планом подручја националног парка.

Члан 10.

За вријеме боравка на подручју националног парка не може се вршити:
а) паркирање возила изван одређеног мјеста или вожња изван постојећег пута којим је дозвољено кретање моторних возила,
б) ложење ватре и камповање изван мјеста које је одредила Установа,
в) бацање и одлагање отпада изван одређеног мјеста,
г) снимање и фотографисање у комерцијалне сврхе без прописане дозволе,
д) уношење опасних уређаја, направа и опасних хемикалија и других штетних материја којима се могу угрозити заштићено природно добро или људи,
ђ) коришћење пашњака за испашу стоке гдје није дозвољена паша или пуштање стоке без надзора чувара на просторе гдје је дозвољена паша,
е) риболов, изузев на дијеловима вода одређеним за те намјене, у складу са важећим прописима и
ж) ломљење и уништавање дрвећа и жбуња или других природних вриједности.

Члан 11.

Посебно уређени терени су дијелови територије националног парка који су уређени и опремљени као рекреативне и друге јавне површине, за одређену намјену рекреације, спорта и других видова јавног коришћења (спортски терени, тргови, парковске зоне, забавни паркови, ски-стазе, шеталишта, излетничке стазе, ловишта и сл.).

Члан 12.

Посебно уређени терени на подручју националног парка треба да буду опремљени, одржавани, безбједни и еколошки подобни, о чему се стара Установа.

Član 13.

Накнада за коришћење посебно уређеног терена којим управља Установа, као и накнада за коришћење земљишта за организовање приредби, манифестација и друге накнаде плаћају се Установи, у складу са актом Установе.

Члан 14.

Коришћење посебно уређених терена ради излагања и продаје производа или пружање других услуга, односно постављање привремених објеката врши се уз претходну сагласност и услове које одреди Установа.

Члан 15.

(1) Кретање и паркирање возила, односно саобраћај на путевима на подручју националног парка обавља се у складу са утврђеним режимом саобраћаја на јавним путевима и под условима утврђеним овим правилником:
а) кретање моторних возила може се вршити само на јавним путевима,
б) кретање шумским путевима дозвољено је за возила Установе, МУП-а, хитне помоћи и ватрогасне службе, а изузетно и за возила других корисника на основу посебне дозволе Установе, којом се утврђују правац кретања, сврха и вријеме задржавања,
в) снијежна возила (табачи и службене моторне санке) могу се кретати по дијеловима националног парка и коридорима које одређује Установа,
г) возила за зимско и љетње одржавање жичара, објеката у простору и мобилних објеката националног парка могу се кретати по утврђеним припремљеним трасама и службеним пролазима,
д) ватрогасна и полицијска возила и возила хитне помоћи могу се, ради извршавања службених радњи, кретати по свим проходним теренима на подручју националног парка,
ђ) возила грађевинске оперативе и грађевинске машине могу се кретати под условима које одреди Установа и
е) возила се могу паркирати на само за те намјене одређеним површинама.