YOUTH CAMP TJENTIŠTE de

09дец

PRAVILA REDA U KAMPU

I     OPŠTE ODREDBE

1.     Pravila reda u kampu donose se radi zaštite interesa svih gostiju (dalje u tekstu: kampera) u kampu

2.     Ovim Pravilima propisuju se obaveze ponašanja kampera pri korištenju usluga smještaja u kampu, kao i način korišćenja uređaja i opreme u kampu.

II   DOLAZAK

1.     Pri dolasku u kamp kamper je obavezan prijaviti se na recepciji hotela „Mladost“. Prilikom prijave kamper je dužan predati svoje lične dokumente.

2.     Pristup posjetiocima u kamp odobrava isključivo služba recepcje hotela „Mladost“.

III  KORIŠTENJE PROSTORA ZA KAMPOVANJE

1.     Mjesto za postavljanje kamp opreme određuje služba recepcije hotela „Mladost“ zavisno o raspoloživom prostoru unutar kampa.

2.     Kamperu je zabranjeno samovoljno mijenjati mjesto za kampovanje bez odobrenja službe recepcije hotela „Mladost“.

3.     Zabranjeno je parkirati vozila unutar kampa.

4.     Prije odlaska iz kampa kamper je obavezan urediti i dovesti u prvobitno stanje mjesto gdje je kampovao.

IV  UPOTREBA UREĐAJA I OPREME

1.     Kamperi mogu upotrebljavati električne i komunalne uređaje koju su dužni pravilno koristiti u svrhu zadovoljenja potrebe za koje su oni namjenjeni.

2.     Zabranjena je upotreba električnih uređaja koji nisu standardizovani za upotrebu pri kampovanju.

3.     Pranje posuđa i odjeće dopušteno je samo u za to predviđenim prostorima.

4.     Umivaonici, korita, tuševi, pisoari i wc moraju se koristiti na ispravan način u skladu sa svrhom za koju su namjenjeni , vodeći računa da se radi o sanitarnim uređajima za zajedničku upotrebu svih kampera.

V   ČUVANJE LIČNIH STVARI I ODGOVORNOST ZA OZLIJEDE U KAMPU

1.   Kamper je dužan voditi računa o svojoj imovini i stvarima u kampu.

2.   Uprava NPS-a ne preuzima nikakvu odgovornost za nestale ili oštećene stvari u vlasništvu kampera, te za nesreće ili ozljede u kampu koje nastanu ličnom nepažnjom kampera.

VI  ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U KAMPU

1.     Čvrsti otpad kamperi su obavezni bacati u kontejner za otpatke koji stoji ispred ulaza u kamp.

2.     Zabranjeno je ostavljanje i bacanje čvrstih otpadaka izvan za to predviđenog mjesta.

3.     Kamperi su obavezni održavati red i čistoću na mjestu gdje kampuju.

4.     Kamperi su dužni čuvati zelenilo u kampu.

5.     Zabranjeno je trganje granja, oštećivanje i sječa stabala.

VII JAVNI RED I MIR U KAMPU

1.     Kamperi su dužni poštovati javni red i mir u kampu.

2.     Noćni mir u kampu traje od 23:00 do 06:00 sati. U to vrijeme zabranjen je dolazak posjetilaca u kamp i stvaranje bilo kakve buke.

3.     Zabranjena je upotreba radija i TV prijemnika, oglašavanje i pjevanje na način da se stvara buka u kampu.

VIII ZAŠTITA OD POŽARA

1.     Kamp je opremljen opremom i sredstvima za gašenje požara kojima se obavezno služe svi kamperi.

2.     Zabranjeno je paljenje otvorene vatre i paljenje ognjišta, osim na za to predviđenim mjestima.

3.     Zabranjeno je unošenje u kamp lako zapaljivih goriva, eksplozivnih sredstava i sl.

4.     U skučaju izbijanja požara u kampu ili u neposrednoj blizini, dužnost kampera je odazvati se organizovanom gašenju.

IX  OSTALA PRAVILA

1.     U kampu ili bližoj okolini psi se moraju držati na uzici i pod nadzorom vlasnika.

2.     Razna oštećenja, neispravnost instalacija i opreme i svako nepoštovanje ovih pravila reda u kampu, kamper prijavljuje službi recepcije hotela „Mladost“.

X   POSLJEDICE NEPRIDRŽAVANJA PRAVILA  REDA U KAMPU

          1.   Kamper je obavezan pridržavati se svih odredaba Kućnog reda.

2.   Ako se utvrdi nepoštovanje kućnog reda, Uprava NPS-a može kamperu koji ne poštuje kućni red otkazati smještaj u kampu.

3.   U slučaju otkazivanja smještaja u skladu sa odredbama 2. ove tačke, kamper je dužan platiti naknadu za nastalu štetu.