ОМЛАДИНСКИ КАМП ТЈЕНТИШТЕ

09дец

ПРАВИЛА РЕДА У КАМПУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Правила реда у кампу доносе се ради заштите интереса свих гостију (даље у тексту: кампера) у кампу

2. Овим Правилима прописују се обавезе понашања кампера при кориштењу услуга смјештаја у кампу, као и начин коришћења уређаја и опреме у кампу.

II ДОЛАЗАК

1. При доласку у камп кампер је обавезан пријавити се на рецепцији хотела „Младост“. Приликом пријаве кампер је дужан предати своје личне документе.

2. Приступ посјетиоцима у камп одобрава искључиво служба рецепцје хотела „Младост“.

III КОРИШТЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА КАМПОВАЊЕ

1. Мјесто за постављање камп опреме одређује служба рецепције хотела „Младост“ зависно о расположивом простору унутар кампа.

2. Камперу је забрањено самовољно мијењати мјесто за камповање без одобрења службе рецепције хотела „Младост“.

3. Забрањено је паркирати возила унутар кампа.

4. Прије одласка из кампа кампер је обавезан уредити и довести у првобитно стање мјесто гдје је камповао.

IV УПОТРЕБА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ

1. Кампери могу употребљавати електричне и комуналне уређаје коју су дужни правилно користити у сврху задовољења потребе за које су они намјењени.

2. Забрањена је употреба електричних уређаја који нису стандардизовани за употребу при камповању.

3. Прање посуђа и одјеће допуштено је само у за то предвиђеним просторима.

4. Умиваоници, корита, тушеви, писоари и wц морају се користити на исправан начин у складу са сврхом за коју су намјењени , водећи рачуна да се ради о санитарним уређајима за заједничку употребу свих кампера.

V ЧУВАЊЕ ЛИЧНИХ СТВАРИ И ОДГОВОРНОСТ ЗА ОЗЛИЈЕДЕ У КАМПУ

1. Кампер је дужан водити рачуна о својој имовини и стварима у кампу.

2. Управа НПС-а не преузима никакву одговорност за нестале или оштећене ствари у власништву кампера, те за несреће или озљеде у кампу које настану личном непажњом кампера.

VI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У КАМПУ

1. Чврсти отпад кампери су обавезни бацати у контејнер за отпатке који стоји испред улаза у камп.

2. Забрањено је остављање и бацање чврстих отпадака изван за то предвиђеног мјеста.

3. Кампери су обавезни одржавати ред и чистоћу на мјесту гдје кампују.

4. Кампери су дужни чувати зеленило у кампу.

5. Забрањено је тргање грања, оштећивање и сјеча стабала.

VII ЈАВНИ РЕД И МИР У КАМПУ

1. Кампери су дужни поштовати јавни ред и мир у кампу.

2. Ноћни мир у кампу траје од 23:00 до 06:00 сати. У то вријеме забрањен је долазак посјетилаца у камп и стварање било какве буке.

3. Забрањена је употреба радија и ТВ пријемника, оглашавање и пјевање на начин да се ствара бука у кампу.

VIII ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

1. Камп је опремљен опремом и средствима за гашење пожара којима се обавезно служе сви кампери.

2. Забрањено је паљење отворене ватре и паљење огњишта, осим на за то предвиђеним мјестима.

3. Забрањено је уношење у камп лако запаљивих горива, експлозивних средстава и сл.

4. У скучају избијања пожара у кампу или у непосредној близини, дужност кампера је одазвати се организованом гашењу.

IX ОСТАЛА ПРАВИЛА

1. У кампу или ближој околини пси се морају држати на узици и под надзором власника.

2. Разна оштећења, неисправност инсталација и опреме и свако непоштовање ових правила реда у кампу, кампер пријављује служби рецепције хотела „Младост“.

X ПОСЉЕДИЦЕ НЕПРИДРЖАВАЊА ПРАВИЛА РЕДА У КАМПУ

1. Кампер је обавезан придржавати се свих одредаба Кућног реда.

2. Ако се утврди непоштовање кућног реда, Управа НПС-а може камперу који не поштује кућни ред отказати смјештај у кампу.

3. У случају отказивања смјештаја у складу са одредбама 2. ове тачке, кампер је дужан платити накнаду за насталу штету.